Visie

Gebo Groeit!


  • Missie:

GeBo leert groeigericht competenties verwerven om uitdagingen in onze snel evoluerende maatschappij creatief en innovatief aan te pakken.

kernwaarden: 

        welbevinden          betrokkenheid          verantwoordelijkheid                                          vertrouwen                   relatie                                                   


  • Visie:

Ik groei, ik leer, ik ben oké en dat is genoeg❤

Elk kind, een zaadje om te groeien ...

Onze snel veranderende wereld zit vol met uitdagingen. In GeBo geven we kinderen middelen (vaardigheden en attitudes) om de samenleving op een positieve manier te beïnvloeden. Wij vertrekken vanuit een groeimindset en geloven in de groeikracht van elke leerling en elke leerkracht tot zelfstandige, verantwoordelijke, ondernemende en gelukkige wereldburgers. 

Net zoals een boom voeding, zuurstof, water, ruimte, een rijke bodem en verzorging  nodig heeft om te groeien, hebben onze leerlingen hiervoor een warme school nodig.

In GeBo creëren we daartoe een warm nest met een open sfeer, waarin alle leerlingen mogen schitteren.

Samen groeien in GeBo...

Doordat we als buurtgerichte school tot het gemeentelijk onderwijs behoren en de gemeente ons een warm hart toedraagt, voelen wij ons als GeBo-team sterk ondersteund in het realiseren van kwaliteitsvol onderwijs waar de kinderen de transfer kunnen maken naar hun eigen leven. En leren we  ze weerbaar te maken voor de veranderingen in de snel evoluerende maatschappij.

Groeien in vertrouwen...

Vertrouwen in ‘samen groeien’ vormt het uitgangspunt van onze GeBoschool.

Een kind met voldoende basisvertrouwen heeft het gevoel dat het er mag zijn én heeft het volste vertrouwen dat anderen er voor hem of haar zijn.

Meer info

Groeien in communicatie...

In onze GeBo-school neemt communicatie een essentiële plaats in. Het is een middel om mensen met elkaar te verbinden. GeBo streeft naar een pestvrije omgeving waar een respectvolle houding het fundament vormt.

Geweldloos communiceren en goede omgangsvormen trekken we door naar alle contacten met kinderen, ouders en externen via gesproken en geschreven taal, al dan niet digitaal. Doelgericht en bewust communiceren is een belangrijke sociale vaardigheid in onze school en wordt geoefend in elk aspect van ons GeBo-schoolleven.

Meer info

Groeien in verantwoordelijkheid nemen…

GeBo stimuleert ondernemingszin en kritisch denken, zodat kinderen op een zelfstandige manier verantwoordelijkheid leren opnemen en een eigen standpunt durven innemen.

Meer info

Groeien in diversiteit en differentiatie...

We willen onze leerlingen leren om op een positieve manier met de diversiteit om te gaan en om de wereld om zich heen te bekijken vanuit het standpunt van de anderen.

De diversiteit daagt ons uit om via een gedifferentieerd aanbod in te spelen op de groeikansen van elk kind.

Meer info

Groeien in creativiteit…

We stimuleren onze leerlingen in hun durf om de dingen eens op een andere manier aan te pakken. Door de creativiteit aan te spreken, scheppen we kansen om vanuit de eigen talenten nieuwe uitdagingen uit te proberen en grenzen te verleggen.

Meer info

Groeien in klimaatbewustzijn...

We leren kinderen zorgzaam om te springen met ons milieu. Door bewust gekozen projecten laten we ze zelf ervaren wat dit inhoudt. 

Meer info

Groeien als brede school...

Kinderen ontwikkelen zich niet in vakjes. Vanuit een brede leer- en leefwereld benadert GeBo kinderen in hun totaliteit om zo zicht te krijgen op een breed wereldbeeld.

Door interne en externe samenwerking geloven we in de groeikracht van alle betrokkenen bij onze school.

Meer info

Groeien in... 

Leerlingen en leerkrachten krijgen de ruimte om dingen die op hun groeipad komen invulling te geven.

We geloven in groei. Je bent nooit klaar met leren. Van fouten maken, leer je.

Meer info

Leerplezier als ultieme doel…

Door in te zetten op al deze terreinen en ons te focussen op de pedagogie van de hoop is ons ultieme doel het maximale leerplezier uit kinderen te halen.

Zo groeit elk kind gedurende de basisschool van klein zaadje in de kleuterschool en lagere school  tot een volwaardige, sterke boom, stevig geworteld en klaar om verder uit te groeien tot een mooie, kleurrijke, volwassen boom die zijn takken hoog en wijd  kan spreiden en trots kan zijn op de stevig gewortelde grondvesten van gemeente Bonheiden.

Meer info

Toekomstgericht...

Omdat GeBo een groeigerichte school is en onze schoolvisie een dynamisch gegeven, worden de foto’s en de voorbeeldfilmpjes op regelmatige basis geactualiseerd.

Naast de in ontwikkeling zijnde acties plannen we het uitwerken van een speelplaatswerking, antipestbeleid, groeigesprekken, bevraging welbevinden, ...

We realiseren deze door middel van gedeeld leiderschap met kernteam en werkgroepen: Gebo Speelt, Gebo Groeit - breed evalueren, Gebo Groeit - welbevinden, Gebo Groen, Gebo Feest.

Daarnaast zijn we recent gestart met een zorgteam dat zich vooral richt op leerlingbegeleiding als één van de bestaansvoorwaarden van een school.

De 9 bollen van de boom verwijzen naar de eilanden van de talentenarchipel.

Klik op de tegeltjes hieronder als je meer info wenst over de verschillende eilanden en hoe we hieraan werken op onze school.

A tot Z